Skocz do zawarto艣ci

4 wrze艣nia 2011

dla bezrobotnych

Skorzystaj ze szkole艅 finansowanych przez Urz膮d pracy. Je艣li jeste艣 osob膮 bezrobotn膮, poszukuj膮c膮 pracy albo masz ponad 45 lat i jeste艣 zainteresowany rozwojem zawodowym zapraszamy聽 do skorzystania z naszej oferty szkole艅. Uzyskali艣my wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy w Warszawie, co daje Tobie mo偶liwo艣膰 bezkosztowego podnoszenia kwalifikacji.

Napisz do nas, pomo偶emy Ci za艂atwi膰 formalno艣ci.

 

 

 

Zobacz wpis:
Wpis do RIS

 

 

 

 

 

Zasady og贸lne:

Prezydent m. st. Warszawy mo偶e sfinansowa膰 osobie聽 zainteresowanej pomoc膮 w rozwoju zawodowym, szkolenie z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, do kwoty 5000,00z艂. w danym roku. Osoba zakwalifikowana na szkolenie mo偶e by膰 na nie skierowana po z艂o偶eniu o艣wiadczenia o nieuczestniczeniu w ostatnich 3 latach w szkoleniu finansowanym ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy lub o udziale w takim szkoleniu w ostatnich 3 latach, je偶eli 艂膮czna kwota 艣rodk贸w na koszty szkolenia nie przekroczy艂a 10-krotno艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋.

Szkolenie musi mie膰 na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwi臋kszaj膮cych szans臋 na podj臋cie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub dzia艂alno艣ci gospodarczej, w szczeg贸lno艣ci w przypadku:

1) braku kwalifikacji zawodowych,

2) konieczno艣ci zmiany lub uzupe艂nienia kwalifikacji,

3) utraty zdolno艣ci do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

4) braku umiej臋tno艣ci aktywnego poszukiwania pracy.

PROGRAM

  • Szkolenie odbywa si臋 w formie kursu, realizowanego wed艂ug planu nauczania obejmuj膮cego przeci臋tnie nie mniej ni偶 25 godzin zegarowych w tygodniu.
  • W trakcie szkolenie ubezpieczamy kursant贸w od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w
  • zapewniamy niezb臋dne materia艂y dydaktyczne, przekazywane zgodnie z programem merytorycznym szkolenia
  • Mi艂a i przyjazna atmosfera, 0 stresu
  • Gwarancja satysfakcji
  • Du偶o wiedzy przekazanej w przyst臋pny i 艂atwy przyswajalny spos贸b

 

艢cie偶ka ubiegania si臋 o szkolenie:

1. Osoba bezrobotna lub poszukuj膮ca pracy lub pracownik b膮d藕 osoba wykonuj膮ca inn膮 prac臋 zarobkow膮 lub dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, zainteresowana pomoc膮 w rozwoju zawodowym w wieku 45 lat i powy偶ej, ubiegaj膮ca si臋 o sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym zobowi膮zana聽jest聽do:

1) z艂o偶enia wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne wraz z:

a) o艣wiadczeniem pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby po uko艅czeniu szkolenia (formularz A), albo

b) o艣wiadczeniem o zamiarze podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej z w艂asnych 艣rodk贸w finansowych po uko艅czeniu szkolenia wraz z opisem planowanego przedsi臋wzi臋cia (formularz B),

c) szczeg贸艂owym uzasadnieniem, celowo艣ci odbycia wnioskowanego szkolenia w odniesieniu do swojej sytuacji na rynku pracy (np. czy s膮 oferty pracy po tym szkoleniu, zasadno艣膰 zmiany lub podwy偶szenia kwalifikacji w powi膮zaniu z mo偶liwo艣ci膮 podj臋cia lub utrzymaniem pracy)- wym贸g niezale偶nie od za艂膮czenia formularza A lub B,

2) w przypadku os贸b poszukuj膮cych pracy wymagane jest do艂膮czenie do wniosku dokumentu (np. w formie za艣wiadczenia) potwierdzaj膮cego wskazane okoliczno艣ci:

a) znajdowanie si臋 w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku s艂u偶bowego z przyczyn dotycz膮cych zak艂adu pracy lub

b) zatrudnienie u pracodawcy, wobec kt贸rego og艂oszono upad艂o艣膰 lub kt贸ry jest w stanie likwidacji,
z wy艂膮czeniem likwidacji w celu prywatyzacji lub

c) otrzymywanie 艣wiadczenia socjalnego przys艂uguj膮cego na urlopie g贸rniczym lub g贸rniczego zasi艂ku socjalnego, okre艣lonego w odr臋bnych przepisach lub

d) uczestniczenie w indywidualnym programie integracji b膮d藕 w zaj臋ciach w Centrum Integracji Spo艂ecznej lub

e) posiadanie statusu 偶o艂nierza rezerwy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub

f) pobieranie renty szkoleniowej lub

g) pobieranie 艣wiadczenia szkoleniowego lub

h) podleganie ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolnik贸w w pe艂nym zakresie na podstawie przepis贸w
o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w, jako domownik lub ma艂偶onek rolnika, w przypadku zamiaru podj臋cia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzia艂alno艣ci gospodarczej poza rolnictwem

3) Z艂o偶enia 2, wype艂nionych i podpisanych przez instytucj臋, egzemplarzy umowy wraz z zaparafowanymi za艂膮cznikami, kt贸re s膮 jej integraln膮 cz臋艣ci膮,

4. Po rozpatrzeniu wniosku, sprawdzeniu poprawno艣ci z艂o偶onych dokument贸w oraz weryfikacji posiadanych 艣rodk贸w finansowych, Urz膮d informuje na pi艣mie Wnioskodawc臋, w ci膮gu 30 dni od dnia z艂o偶enia wniosku o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku oceny pozytywnej, zostanie wydane skierowanie, b臋d膮ce podstaw膮 przyj臋cia na szkolenie. Brak skierowania w dniu rozpocz臋cia szkolenia jest r贸wnoznaczny z brakiem mo偶liwo艣ci pokrycia jego koszt贸w przez Prezydenta m. st. Warszawy.

5. Urz膮d Pracy m. st. Warszawy zastrzega sobie prawo do rozpatrywania wy艂膮cznie kompletnego wniosku, tj. wniosku wraz z jednym z 3 wariant贸w uzasadnienia celowo艣ci, przy czym uzasadnienie w艂asne jest konieczne mimo wyboru jednego z dw贸ch o艣wiadcze艅 oraz 2 egzemplarzy um贸w wraz z zaparafowanymi za艂膮cznikami. Brak kt贸regokolwiek z wy偶ej wymienionych dokument贸w skutkuje odmow膮 sfinansowania szkolenia;

Zasady przyznawania stypendium szkoleniowego:

1. Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na kt贸re zosta艂 skierowany przez starost臋 (Prezydenta), przys艂uguje stypendium szkoleniowe;

2. Osobom poszukuj膮cym pracy lub osobom zatrudnionym b膮d藕 wykonuj膮cym inn膮 prac臋 zarobkow膮 lub dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, w wieku 45 lat i powy偶ej, zainteresowanym pomoc膮 w rozwoju zawodowym, w okresie odbywania szkolenia stypendium nie przys艂uguje. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasi艂ku przys艂uguje prawo wyboru 艣wiadczenia;

3. Stypendium nie przys艂uguje osobie bezrobotnej, je偶eli w okresie odbywania szkolenia przys艂uguje jej, z tego tytu艂u inny rodzaj 艣wiadczenia pieni臋偶nego w wysoko艣ci r贸wnej lub wy偶szej ni偶 stypendium finansowane ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego;

4. Stypendium wynosi miesi臋cznie 120% zasi艂ku dla bezrobotnych, o kt贸rym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, pod warunkiem, 偶e liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesi臋cznie; w przypadku ni偶szego miesi臋cznego wymiaru godzin szkolenia wysoko艣膰 stypendium ustalana jest proporcjonalnie, z tym 偶e stypendium nie mo偶e by膰 ni偶sze ni偶 20% zasi艂ku, o kt贸rym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy;

5. Je偶eli w trakcie szkolenia bezrobotny skierowany na szkolenie podj膮艂 zatrudnienie, inn膮 prac臋 zarobkow膮 lub dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, przys艂uguje mu stypendium w wysoko艣ci 20% zasi艂ku dla bezrobotnych, o kt贸rym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1 ustawy, niezale偶nie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podj臋cia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzia艂alno艣ci gospodarczej do dnia zako艅czenia szkolenia. Od stypendium tego nie s膮 odprowadzane sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne. Warunkiem wyp艂acenia stypendium jest dostarczenie listy obecno艣ci za dany miesi膮c, za艣wiadczenia o uko艅czeniu szkolenia po jego zako艅czeniu a tak偶e dokumentu po艣wiadczaj膮cego przyczyn臋 wyrejestrowania, np. umow臋 o prac臋, czy za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej;

6. Osoba bezrobotna zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolno艣ci do pracy wskutek choroby, pod warunkiem przedstawienia za艣wiadczenia lekarskiego wystawionego na druku ZUS ZLA

7. Stypendium szkoleniowe naliczane jest na podstawie listy obecno艣ci przekazanej przez instytucj臋 szkoleniow膮 lub osob臋 bezrobotn膮 , faxem, skanem lub osobi艣cie w przeci膮gu dw贸ch pierwszych dni roboczych miesi膮ca nast臋pnego po tym, kt贸ry obejmuje lista obecno艣ci. Brak listy obecno艣ci lub niekompletne jej wype艂nienie b臋dzie skutkowa艂o brakiem naliczenia stypendium, a偶 do momentu dostarczenia poprawnej listy obecno艣ci.

 

Materia艂y pobrane ze strony: http://www.up.warszawa.pl/

 

Inne wpisy z kategorii Inne

Komentowanie wy艂膮czone.

  • Facebook
  • Google+
  • YouTube