Skocz do zawartości

Posts from the ‘Inne’ Category

21
Lip

Portfolio

21
Lip

Makra Excel

Jedno nie ulega wątpliwości – gdy zaczniesz stosować makra, twoja praca w Excelu stanie się tak łatwa jak nigdy dotąd i zdziwisz się jak mogłeś niektóre rzeczy robić wcześniej bez ich użycia.
Czytaj dalej »

21
Lip

Administracja

Outsourcing informatyczny dla firm to optymalne rozwiązanie, które pozwala po pierwsze na efektywne zarządzanie finansami firmy i z drugiej strony fachowa obsługa na najwyższym poziomie. Jesteśmy dla Ciebie 24h na dobę, zawsze wtedy gdy nas potrzebujesz. Elastyczne formy płatności dopasowane do potrzeb Twojego biznesu. Indywidualne podejście do klienta daje nam możliwości dopasowania oferty dokładnie do potrzeb Twojego biznesu.
Czytaj dalej »

21
Lip

Downloads – darmowe szablony CMS

24
Lip

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Temat

Termin szkolenia (wymagane)

Tematyka szkolenia (wymagane)

Adres strony WWW

Dane do faktury:
NIP:

Nazwa firmy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

Poziom znajomości HTML

Czy pozycjonował(a) Pan(i) już strony?

Uwagi

24
Lip

Program szkolenia 1

Nowy program zostanie opublikowany już wkrótce.
Napisz do nas by uzyskać więcej szczegółów.

25
Lip

Formularz testowy

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat (wymagane)

Twoja wiadomość (wymagane)

4
Wrz

dla bezrobotnych

Skorzystaj ze szkoleń finansowanych przez Urząd pracy. Jeśli jesteś osobą bezrobotną, poszukującą pracy albo masz ponad 45 lat i jesteś zainteresowany rozwojem zawodowym zapraszamy  do skorzystania z naszej oferty szkoleń. Uzyskaliśmy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, co daje Tobie możliwość bezkosztowego podnoszenia kwalifikacji.

Napisz do nas, pomożemy Ci załatwić formalności.

 

 

 

Zobacz wpis:
Wpis do RIS

 

 

 

 

 

Zasady ogólne:

Prezydent m. st. Warszawy może sfinansować osobie  zainteresowanej pomocą w rozwoju zawodowym, szkolenie z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego, do kwoty 5000,00zł. w danym roku. Osoba zakwalifikowana na szkolenie może być na nie skierowana po złożeniu oświadczenia o nieuczestniczeniu w ostatnich 3 latach w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy lub o udziale w takim szkoleniu w ostatnich 3 latach, jeżeli łączna kwota środków na koszty szkolenia nie przekroczyła 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Szkolenie musi mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

1) braku kwalifikacji zawodowych,

2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

PROGRAM

  • Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.
  • W trakcie szkolenie ubezpieczamy kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • zapewniamy niezbędne materiały dydaktyczne, przekazywane zgodnie z programem merytorycznym szkolenia
  • Miła i przyjazna atmosfera, 0 stresu
  • Gwarancja satysfakcji
  • Dużo wiedzy przekazanej w przystępny i łatwy przyswajalny sposób

 

Ścieżka ubiegania się o szkolenie:

1. Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy lub pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym w wieku 45 lat i powyżej, ubiegająca się o sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym zobowiązana jest do:

1) złożenia wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne wraz z:

a) oświadczeniem pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby po ukończeniu szkolenia (formularz A), albo

b) oświadczeniem o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej z własnych środków finansowych po ukończeniu szkolenia wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia (formularz B),

c) szczegółowym uzasadnieniem, celowości odbycia wnioskowanego szkolenia w odniesieniu do swojej sytuacji na rynku pracy (np. czy są oferty pracy po tym szkoleniu, zasadność zmiany lub podwyższenia kwalifikacji w powiązaniu z możliwością podjęcia lub utrzymaniem pracy)- wymóg niezależnie od załączenia formularza A lub B,

2) w przypadku osób poszukujących pracy wymagane jest dołączenie do wniosku dokumentu (np. w formie zaświadczenia) potwierdzającego wskazane okoliczności:

a) znajdowanie się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub

b) zatrudnienie u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,
z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji lub

c) otrzymywanie świadczenia socjalnego przysługującego na urlopie górniczym lub górniczego zasiłku socjalnego, określonego w odrębnych przepisach lub

d) uczestniczenie w indywidualnym programie integracji bądź w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub

e) posiadanie statusu żołnierza rezerwy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub

f) pobieranie renty szkoleniowej lub

g) pobieranie świadczenia szkoleniowego lub

h) podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, w przypadku zamiaru podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza rolnictwem

3) Złożenia 2, wypełnionych i podpisanych przez instytucję, egzemplarzy umowy wraz z zaparafowanymi załącznikami, które są jej integralną częścią,

4. Po rozpatrzeniu wniosku, sprawdzeniu poprawności złożonych dokumentów oraz weryfikacji posiadanych środków finansowych, Urząd informuje na piśmie Wnioskodawcę, w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku oceny pozytywnej, zostanie wydane skierowanie, będące podstawą przyjęcia na szkolenie. Brak skierowania w dniu rozpoczęcia szkolenia jest równoznaczny z brakiem możliwości pokrycia jego kosztów przez Prezydenta m. st. Warszawy.

5. Urząd Pracy m. st. Warszawy zastrzega sobie prawo do rozpatrywania wyłącznie kompletnego wniosku, tj. wniosku wraz z jednym z 3 wariantów uzasadnienia celowości, przy czym uzasadnienie własne jest konieczne mimo wyboru jednego z dwóch oświadczeń oraz 2 egzemplarzy umów wraz z zaparafowanymi załącznikami. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów skutkuje odmową sfinansowania szkolenia;

Zasady przyznawania stypendium szkoleniowego:

1. Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę (Prezydenta), przysługuje stypendium szkoleniowe;

2. Osobom poszukującym pracy lub osobom zatrudnionym bądź wykonującym inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanym pomocą w rozwoju zawodowym, w okresie odbywania szkolenia stypendium nie przysługuje. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia;

3. Stypendium nie przysługuje osobie bezrobotnej, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje jej, z tego tytułu inny rodzaj świadczenia pieniężnego w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego;

4. Stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy;

5. Jeżeli w trakcie szkolenia bezrobotny skierowany na szkolenie podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje mu stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1 ustawy, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Warunkiem wypłacenia stypendium jest dostarczenie listy obecności za dany miesiąc, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia po jego zakończeniu a także dokumentu poświadczającego przyczynę wyrejestrowania, np. umowę o pracę, czy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

6. Osoba bezrobotna zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy wskutek choroby, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na druku ZUS ZLA

7. Stypendium szkoleniowe naliczane jest na podstawie listy obecności przekazanej przez instytucję szkoleniową lub osobę bezrobotną , faxem, skanem lub osobiście w przeciągu dwóch pierwszych dni roboczych miesiąca następnego po tym, który obejmuje lista obecności. Brak listy obecności lub niekompletne jej wypełnienie będzie skutkowało brakiem naliczenia stypendium, aż do momentu dostarczenia poprawnej listy obecności.

 

Materiały pobrane ze strony: http://www.up.warszawa.pl/

 

25
Sty

Profesjonalny Fanpage na Facebooku

 

27
Cze

Przedłuż pozycjonowanie na rok + 4 bonusy

Dokładnie do najbliższego czwartku do północy możesz przedłużyć POZYCJONOWANIE na kolejne 12 miesięcy za jedyne 350zł + VAT – otrzymasz ode mnie aż 4 dodatkowe prezenty.

Udostępniłem łącznie 20 zestawów i co więcej, jako dodatkowy prezent postanowiłem dodać aż 4 wartościowe bonusy dla osób, które skorzystają z tej promocji przed zakończeniem. Czytaj dalej »

  • Facebook
  • Google+
  • YouTube